Wykorzystaj rządowe programy wsparcia dla Twojej instalacji fotowoltaicznej!
Pro ekologiczne rozwiązania do których zaliczają się instalacje fotowoltaiczne są aktywnie wspierane przez Państwo w postacie różnego typu dotacji i ulg. Dzięki nim koszty zakupu Państwa instalacji fotowoltaicznej znacznie są redukowane, a okres zwrotu poniesionych kosztów jest jeszcze krótszy.

 

 

Mój prąd 3.0Planujesz zakup instalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z 3000 zł dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznych!

Zasady i warunki trzeciej edycji programu „Mój Prąd”:
• W programie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne
• Dotacja dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW, które nie są rozbudową już istniejących instalacji
• Do dofinansowania kwalifikują się instalacje założone po 31.01.2020 
• Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 01.07.2021 i trwa do 22.12.2021 z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania środków.

Uwaga !
Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE !
Image

Ulga termomodernizacyjnaUlga termomodernizacyjna, która została wprowadzona w Polsce z początkiem 2019 roku, polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. fotowoltaiki) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Jeśli kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to możliwe jest odliczenie tej nadwyżki w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy tylko budynków już wybudowanych, nie można z niej korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-O.

Czyste powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budżet programu to 103 mld zł (do 2029 roku).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Podstawowe dofinansowanie skierowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł.

Image
Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj. mikroinstalacja fotowoltaiczna, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku np. montaż rekuperacji.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą. Urząd ma 90 dni na rozpatrzenie wniosku.

Agroenergia 2021

 
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

1. Osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo.
2. Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

 
Image
Najważniejsze warunki dofinansowania:

• Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
• Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
• Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Program Agroenergia składa się z dwóch części:


1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii


Dofinansowanie jest udzielane formie dotacji. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż:
 • instalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,
 • instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW (warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia),
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (warunkiem jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła).
Wysokość dofinansowania:

 • Dofinansowanie w formie dotacji:
  • do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW (nie więcej niż 15 000 zł), 
  • do 13% kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW (nie więcej niż 25 000 zł).
 • Dla instalacji hybrydowej, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno, a także przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.


2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
Dofinansowanie obejmuje biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji lub pożyczki.